Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Operator Sklepu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U.2014.1182 tj.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 tj.) jako administrator danych osobowych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji i rozliczenia świadczonych na rzecz Klienta zamówień, w każdym jednak wypadku nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania.

 2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu należytego wykonania przez Operatora Sklepu zawartych umów.

 3. Operator Sklepu w ramach zarejestrowanych zbiorów danych, przetwarza następujące niezbędne mu dane osobowe Klienta:

 • imię i nazwisko,

 • adres zameldowania na pobyt stały,

 • adres dla korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany adres zameldowania na pobyt stały,

 • numer PESEL w wypadku Klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej lub zawodowej,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer telefonu kontaktowego,

 • numer rachunku bankowego,

 • dane niezbędne w celu realizacji umowy zgodnie z zamówieniem, tj. sfera, cylinder, oś cylindra oka lewego i oka prawego, dodatek do czytania, krzywizna soczewki, średnica soczewki, przy czym przetwarzanie danych osobowych opisanych w niniejszym punkcie następuje z zachowaniem wymogów określonych w art. 27 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182)

 1. Operator Sklepu jest nadto uprawiony do przetwarzania ww. danych osobowych Klienta w celach marketingowych na podstawie art. 23. Ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182).

 2. Operator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.), a w szczególności osoba taka ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ww. ustawie.

 3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator Sklepu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora Sklepu danych osobowych innemu niż Operator Sklepu administratorowi danych.

 4. Operator Sklepu może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora Sklepu jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Operatora Sklepu lub w przypadku uzyskania przez Operatora Sklepu wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z prawem lub Regulaminem (niedozwolone korzystanie), kiedy to Operator Sklepu może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Operator Sklepu może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa wyżej. .

 5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Operatora podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu należytej realizacji zawartych umów tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego Klienta oraz adres e-mail, na poniższych warunkach:

 6. Przekazanie danych osobowych Przewoźnikom/Operatorom pocztowym wybranym przez Klienta następuje:

 • na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami/Operatorami Pocztowymi,

 • niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta wszystkich opisanych Regulaminem działań wymaganych do nadania przesyłki,

 • w celu obsługi procesu przesłania przesyłki do Klienta, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem/Operatorem Pocztowym oraz Klientem,

 1. Przekazywanie danych osobowych Klientów, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, następuje w zakresie:

 • imię

 • nazwisko

 • adres

 • nr konta bankowego

i następuje:

 • na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Operatorem Sklepu i agentem rozliczeniowym

 • w celu obsługi (zrealizowania) przez agenta rozliczeniowego płatności lub przekazania Klientowi środków w wyniku postępowania reklamacyjnego,

 • niezwłocznie po wyborze przez Klienta sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 1. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z Regulaminu i zakresu udzielonej zgody, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Operator Sklepu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, stosując niezbędne środki ochrony ich danych osobowych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.) oraz aktów wykonawczych. Dane osobowe Klientów i Adresatów są chronione przez Operatora poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. Ponadto Operator Sklepu zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. Operator Sklepu wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i służą wyłącznie jako materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Sklep mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem powodujące opóźnienia lub niedostępność Sklepu. Aby rozwijać Sklep oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są ponadto okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator Sklepu dołoży starań, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne. W każdym przypadku Operator Sklepu dołoży starań, aby w największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, nie mniej odpowiedzialność Operatora Sklepu za szkodę wyrządzoną ograniczonym dostępem lub niedostępnością Sklepu w stosunku do Klientów nie będących Konsumentem zostaje nie mniej wyłączona.

 2. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta z tytułu zablokowania dostępu do Konta lub utraty jakichkolwiek danych Klienta gromadzonych w ramach Sklepu. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

 3. O zmianie Regulaminu Operator Sklepu poinformuje Klientów, którzy posiadają utworzone Konto poprzez zmieszczenie informacji o zmianie na stronie Sklepu, a także poprzez wysłanie linku do treści wprowadzanych zmian na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, świadczone są na dotychczas obowiązujących warunkach.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Operatorem Sklepu jest prawo polskie, a wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Operatorem Sklepu zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Operatora Sklepu.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwiecień 2020.

Utwórz konto

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu usprawnienia korzystania z tej witryny, zarządzania dostępem do konta i do innych celów opisanych w naszej polityka prywatności.